65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról
2013-03-08 12:00:00

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a)–i) pontjában, a 4. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében, a 11. § (6) bekezdése tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló a 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben
3/2013. (I. 11.) NMHH rendelet a honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátásában közreműködésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölésérol és felkészülési feladataik meghatározásáról
2013-01-11 12:00:00
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 31. és 32. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Bővebben
346/2010. (XII. 28.) Kormány rendelet, a kormányzati célú hálózatokról
2010-12-28 12:00:00
A kormány, egységes rendeletben szabályozta a kormányzati célú elektronikus hírközlést, az elektronikus hírközlési tevékenységet, a hálózatokon a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének a feltételeit.
Bővebben
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
2010-07-01 12:00:00
A Kormány rendeletben szabályozta a Kormány tagjainak feladat és hatáskörét. Ezen belül a 84. § a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalta, és a miniszter a Kormány nevében gyakorolja többek között:

j) informatika,
k) közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosítása,
l) elektronikus hírközlés

szakterületek irányítását.
Bővebben
161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól
2010-05-06 12:00:00

A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím esetében
a 37. § b) pont bb) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–18. § esetében
a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Bővebben
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
2010-03-26 12:00:00
A Kormány a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
Bővebben
4/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet a védelmi feladatokban részt vevő elektronikus hírközlési szolgáltatók kijelölésérol és felkészülési feladataik meghatározásáról
2010-03-26 12:00:00
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Bővebben
2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
2009-12-29 12:00:00
Az Országgyűlés az állami és a közfeladatok ellátásának biztosítása érdekében, a közérdekű adatok megismerésének alkotmányos jogából, illetve e jog kizárólag szükséges és arányos mértékű korlátozásának lehetőségéből kiindulva, a minősített adat védelméről a következő törvényt alkotja:
Bővebben
222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről
2009-10-14 12:00:00
A központi rendszer – mint rendszer – üzemeltetését a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. (a továbbiakban: üzemeltető) a működtetővel kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el.
Bővebben
1032/2007. (V. 15.) Korm. határozat az egységes digitális rádió-távközlő rendszer (EDR) folyamatos működtetéséhez kapcsolódó feladatokról
2007-05-15 12:00:00
A Kormány, határozatban szabályozta az EDR üzembe helyezésével, használatba vételével kapcsolatos feladatokat, kijelölte a feladatok felelőseit, és végrehajtásuk határidejét.
Bővebben
1032/2007. (V. 15.) Korm. határozat az egységes digitális rádió-távközlő rendszer (EDR) folyamatos működtetéséhez kapcsolódó feladatokról
2007-05-15 12:00:00
A Kormány az Egységes Digitális Rádió-távközlő Rendszerről szóló rendeletével összefüggésben a következő határozatot hozta:
Bővebben
276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről
2006-12-23 12:00:00
A nem polgári célú frekvenciagazdálkodással kapcsolatos közigazgatási feladatok keretében a KEKKH ellátja – a szervezeti egységeként működő Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság útján – a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait ellátó hatóság szervezetéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről szóló kormányrendeletben megállapított feladatokat.
Bővebben
27/2004. (X. 6.) IHM rendelet az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról, működtetésérol, hatásköréről, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeiről
2004-10-06 12:00:00
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (4) bekezdésének p) pontjában, továbbá a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:
Bővebben
100/2004. (IV.27.) Korm. Rendelet az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról
2004-04-27 12:00:00
A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a honvédelemről szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 8. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglaltakra, a következőket rendeli el:
Bővebben
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2003-11-27 12:00:00

Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő minőségű és lehető legalacsonyabb díjú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása érdekében, az elektronikus hírközlési piacon a hatékony, az alkalmazott technológiától független verseny biztosítása, valamint az Európai Közösség jogszabályainak való megfelelés céljából az elektronikus hírközlésről a következő törvényt alkotja:

Bővebben
1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
1995-12-28 12:00:00

Az Országgyűlés a Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatok alkotmányos működéséről a következő törvényt alkotja: A nemzetbiztonsági szolgálatok szervezete és jogállása

Bővebben