346/2010. (XII. 28.) Kormány rendelet, a kormányzati célú hálózatokról
2010-12-28 12:00:00
A kormány, egységes rendeletben szabályozta a kormányzati célú elektronikus hírközlést, az elektronikus hírközlési tevékenységet, a hálózatokon a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének a feltételeit.

A kormány, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány vonatkozó feladat és jogkörében eljárva, rendeletben szabályozta a kormányzati célú elektronikus hírközlést, a hírközlési tevékenységet, a hálózatokon a szolgáltatás nyújtásának és igénybevételének a feltételeit. A rendelet - alkalmazása tekintetében - több új fogalmat vezetett be, pl. EDR-közreműködő.

A rendelet nevesítette, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Miniszter – Fellegi Tamás Úr) jár el - a kormány nevében - a kormányzati célú hálózatok ügyében. A miniszter, a kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésben szabályozza többek között a kormányzati célú hálózatok körét, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által kötelezően nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások körét, a felhasználók számára ingyenesen nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások körét, az emelt szintű szolgáltatások díjképzésének alkalmazott módszerét, stb.

A rendelet értelmében, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt. Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában kormányzati célú hírközlési tevékenységet kizárólag a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak (az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter) végezhetnek.

A rendelet tételesen tartalmazza, hogy a kormányzati célú hírközlési szolgáltató (Kopint-Datorg) részére mely hálózatok adandók át. A nagyobb elektronikus hírközlési hálózatok: Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei (EKG), Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR), Zártcélú Rendészeti Hálózat, Informatikai Közháló, K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer, HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata. De az átadandó hálózatok között szerepel pl.: a családi anyakönyvi rendszerben a rendszerhez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, az okmányirodák közötti összeköttetést biztosító adatátviteli hálózat, Educatio Kht. által a felsőoktatási intézmények számára egymás elérhetősége végett biztosított adatátviteli hálózat, az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika mint alkalmazás végpontjai közötti adatátviteli hálózat, a "Takarnet" földhivatali nyilvántartáshoz csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, stb. általában a helyi hálózatok kivételével.

A Kormányrendelet, az egységes szabályozáson felül különös szabályokat tartalmaz: az EDR-re, az EKG-ra, az informatikai közhálóra, a zártcélú rendészeti hálózatra és a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszerre vonatkozóan.

Néhány, az EDR-re vonatkozó különös szabály:

  • EDR-közreműködő: a Magyar Állammal kötött szerződés alapján az EDR-szolgáltatást a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére nyújtó szervezet.

  • Az EDR használatára a rendeletben nevesített 29 szervezet, intézmény jogosult, illetve a miniszter jóváhagyásával kapcsolódhatnak a hálózathoz - jellemzően készenléti feladatokat ellátó szervezetek és / vagy kritikus fontosságú infrastruktúrát üzemeltetők.

  • Az EDR szolgáltatásait a kormányzati célú hírközlési szolgáltató nyújtja a felhasználóknak, a miniszter szakmai irányításával.

  • Az EDR-eszközök használatbavételének, valamint a VPN-k üzemeltetésének és használatának általános szabályait - a minimum használati követelményekben meghatározott tartalom alapján - a kormányzati célú hírközlési szolgáltató határozza meg (általános EDR használati szabályzat). Az általános EDR használati szabályzat tervezetét a kormányzati célú hírközlési szolgáltató készíti el, és a miniszterhez nyújtja be jóváhagyás céljából.

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra