1324/2011 (IX. 22.) Korm. határozat a Kormányügyeleti rendszer létrehozásáról
2011-09-22 12:00:00
A Kormány a rendkívüli eseményekről történő gyors, hatékony és hiteles tájékoztatás érdekeit szem előtt tartva, a Kormány tájékoztatása érdekében az alábbiakat határozza meg.

1. A Kormány a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli eseményekről való tájékoztatás, illetve ezen eseményekről készült jelentések gyűjtése, értékelése és továbbítása érdekében létrehozza a kormányügyeleti rendszert.

2. A Kormány felhívja a rendészetért felelős minisztert, hogy a Kormányügyelet működtetését a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium ügyeleti feladatait ellátó szervén keresztül biztosítsa.

3. A kormányügyeleti rendszer működési rendjét az 1. melléklet szerinti Szabályzat határozza meg.

4. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a tájékoztató rendszer működtetését, annak technikai, informatikai hátterét a meglévő kapacitások, eszközök és hálózatok felhasználásával biztosítsák.

5. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a kormányhatározat hatálybalépésétől számított 30 napon belül intézkedjenek a vezetésük, irányításuk és felügyeletük alatt álló szerveken belül a jelentési kötelezettséget teljesítő szervezeti egységek (a továbbiakban: biztonsági ügyelet) kijelöléséről, a szervekre vonatkozó jelentési rend szabályozásáról, valamint a jelentési rendjük alapján a kormányzati intézkedést igénylő rendkívüli események jegyzékének miniszteri utasításban – a rendészetért felelős miniszterrel egyeztetett módon – történő összeállításáról és annak a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter részére történő megküldéséről.

6. A Kormány felhívja a minisztereket, hogy a kormányhatározat hatálybalépésétől számított 30 napon belül intézkedjenek a kijelölt biztonsági ügyeletek megnevezése és elérhetősége, a biztonsági ügyeletek irányítói elérhetősége, valamint a fenti adatokban bekövetkezett változások bejelentése tekintetében a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter és a honvédelemért felelős miniszter felé történő tájékoztatásról.

7. Ez a határozat a közzétételét követő harmincadik napon lép hatályba.

8. Hatályát veszti a biztonsági kihívást jelentő váratlan helyzetekkel kapcsolatos tájékoztatás rendjéről szóló 3070/2008. Korm. határozat.

1. melléklet az 1324/2011. (IX. 22.) Korm. határozathoz

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra