85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól
2012-04-21 12:00:00
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet alkalmazásában

1. egyablakos ügyintézés: az ügyintézés olyan módja, amelynél az ügyfél több, a hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárást bonyolíthat le és ennek kapcsán minden alaki követelménynek eleget tehet;

2. egyedi adatszerkezetet alkalmazó űrlap: olyan elektronikus űrlap, amelynek adattartalma ember által olvasható és értelmezhető formában a széles körben elterjedt irodai vagy böngésző programokkal közvetlenül nem jeleníthető meg, és értelmezéséhez speciális program szükséges;

3. kihelyezett ügyintézési pont: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 169/A. § (3) bekezdés szerinti, az ott meghatározott szolgáltatások nyújtására feljogosított szervezet;

4. szervezeti aláírás: olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amely elektronikus dokumentumok hatóság általi hitelesítésére szolgál, és amelyet egy informatikai eszköz automatikusan, közvetlen személyi felügyelet nélkül helyez el az elektronikus dokumentumokon;

5. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: a Ket. 172. § j) pontja szerinti szolgáltatás;

6. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltató: a Ket. 172. § k) pontja szerinti szolgáltató.

A rendelet teljes szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán

Visszalépés az előző oldalra